VENDEMMIA Vol I :


CD 1 :

1. 𝐈𝐥 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞 𝐃𝐞𝐥 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐨 {è cosi sconvolto} { 𝐿𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑢 𝑏𝑙𝑒́ 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑢𝑏𝑙𝑒́ }

(Ensemble & electronics) / 𝐍𝐞𝐦ø 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞


2. 𝐘𝐨𝐮 𝐟𝐮𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐦𝐲 𝐯𝐨𝐜𝐨𝐝 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐁𝐚𝐜𝐡 𝐝𝐚𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠 (for 7 oscillators, guitar, & tapes) / 𝐀𝐫𝐜̧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐞̀𝐳𝐞


3. 𝐊𝐮𝐭𝐫𝐚 𝐁𝐞́𝐠𝐮𝐥𝐦𝐚 / 𝐔𝐧𝐟𝐢𝐧𝐢𝐬𝐡𝐝𝐞𝐰 / (inédit full concert premiere)

(Ensemble & electronics) / 𝐋𝐀𝐏𝐒 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞


CD 2 :

4. 𝐂𝐚𝐬𝐯𝐢𝐭𝐞́𝐬 𝐒𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢𝐬 (3 guitars & electronics) / 𝐒𝐓𝐎𝐎𝐌 & 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨𝐳̌ 𝐒𝐮𝐤𝐢𝐜̌


5. 𝐄𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐚. Et ses yeux, elle me dit / 𝐀𝐫𝐜̧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐞̀𝐳𝐞 & 𝐉𝐞𝐬𝐬𝐢𝐜𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞


6. 𝐄𝐧 𝐥𝐞𝐮𝐫𝐢𝐬𝐬𝐞, 𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐨𝐢𝐬 𝐕𝐞𝐥𝐞́𝐬 (3 Bass recorders & electronics, 435hz) / 𝐀𝐩𝐬𝐚𝐫𝐚 𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞


7. 𝐋𝐞𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐠𝐚𝐳𝐞𝐬, Primaverrè Giuseppetti bleumie / 𝐀𝐫𝐜̧𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐍𝐢𝐞̀𝐳𝐞


8. 𝐓𝐚𝐥𝐞𝐚(𝐬) KUTRA BÉGULMA (5 voices & electronics, Binaural) / 𝐒𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐞𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐏𝐡ø𝐧𝐢𝐱 𝟏𝟔( ≈ 2h03min )